ກະລຸນາບັນທຶກເບີໂທສຸກເສີນ ຢູ່ແຂວງຂອງທ່ານ ເພື່ອແຈ້ງ ກໍລະນີສົງໄສ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19

 • ນະຄອນຫຼວງ:   165, 166 (ສູນກາງ)
 • ຜົ້ງສາລີ:   088 212050
 • ຫຼວງນໍ້າທາ:   030 4772268, 030 4758869

.

 • ຫົວພັນ:   020 28611421, 020 54868456
 • ບໍ່ແກ້ວ:   020 56110788
 • ອຸດົມໄຊ:   081 312673, 081 166

.

 • ຊຽງຂວາງ:   020 55552532, 020 99855881
 • ຫຼວງພະບາງ:   071 166
 • ໄຊຍະບູລີ:   074 211396

.

 • ວຽງຈັນ:   020 22475181, 020 58899968
 • ໄຊສົມບູນ   020 52782224
 • ບໍລິຄໍາໄຊ:   020 22016454, 020 22338126,020 28830111

.

 • ຄໍາມ່ວນ:  051​ 166
 • ສະຫວັນນະເຂດ:   041 166 •
 • ສາລະວັນ:   034 166, 020 55648466

.

 • ເຊກອງ:   1195
 • ອັດຕະປື:   036 166
 • ຈໍາປາສັກ:   031 166

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *