Tag: ລາວໄທ

10 ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ສູງເຖີງ 300 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເຊັນບົດ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມບໍລິການທະນາຄານ ທຫລ ກັບ 10 ທະນາຄານ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ (CDB) ບ້ວງ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ທຫລ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,…