Tag: ນະໂຍບາຍ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈະເລື່ອນຊຳລະເງິນກູ້ເຂດປະສົບໄພ

ຊາວກະສິກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະນ້ຳຖ້ວມ, ພະຍາດພືດ ແລະ ສັດລະບາດຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃນການເລື່ອນໄລຍະການຊຳລະເງິນກູ້ອອກໄປ, ຍົກເວັ້ນດອກເບ້ຍປັບໃໝ ລວມທັງຈະຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບເຂດປະສົບໄພເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດຫຼັງນ້ຳແຫ້ງຕື່ມອີກ. ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານນະໂຍບາຍ ( ທນບ ) ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງ ທນບ ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ…