Tag: ທະນາຄານ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈະເລື່ອນຊຳລະເງິນກູ້ເຂດປະສົບໄພ

ຊາວກະສິກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະນ້ຳຖ້ວມ, ພະຍາດພືດ ແລະ ສັດລະບາດຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃນການເລື່ອນໄລຍະການຊຳລະເງິນກູ້ອອກໄປ, ຍົກເວັ້ນດອກເບ້ຍປັບໃໝ ລວມທັງຈະຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບເຂດປະສົບໄພເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດຫຼັງນ້ຳແຫ້ງຕື່ມອີກ. ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານນະໂຍບາຍ ( ທນບ ) ໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງ ທນບ ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ການດູແລ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ…

10 ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ສູງເຖີງ 300 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ເຊັນບົດ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມບໍລິການທະນາຄານ ທຫລ ກັບ 10 ທະນາຄານ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ (CDB) ບ້ວງ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ທຫລ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,…