Tag: ການປູກສະຕໍເບີຣີ

ພືດເສດຖະກິດປູກກ່ອນລວຍກ່ອນ…!!! ແນະນຳວິທີການປູກ “ສະຕໍເບີຣີ” ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ ເຮັດເປັນອາຊີບ ຫຼື ວຽກເສີມກໍ່ໄດ້.

ສະຕໍເບີຣີມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Fragariavir – giniana ຈັັດເປັນພືດເສດຖະກິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ນິຍົມກັນປູກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນໂລກ, ສາມາດພົບໄດ້ເກືອບທຸກປະເທດນັບແຕ່ຂົ້ວໂລກເໜືອມາເຖິງພື້ນທີ່ໃນເຂດຮ້ອນ ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຈາກສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ປະເພດດິນ; ໝາກສະຕໍເບີຣີມີລົດຊາດແຊບ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍທົ່ວໄປ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າຜົນຜະລິດທີ່ໃຊ້ສຳລັບການບໍລິໂພກໄດ້ມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ. +ລັກສະນະ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ: ໂດຍທົ່ວໄປສະຕໍເບີຣີຈະມີອາຍຸ 1 ປີ ແລ້ວປູກຄືນໃໝ່ໃນປີຕໍ່ໄປ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນສະຕໍເບີຣີແມ່ນແຕກແໜງເລືອເປັນພຸ່ມສູງຈາກໜ້າດິນ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ, ຊົງພຸ່ມກວ້າງ 20–30 ຊັງຕີແມັດ ຮາກຈະຂະຫຍາຍເລິກຈາກໜ້າດິນປະມານ 30…