Tag: ການຄ້າມະນຸດ

6 ແຂວງພາກກາງ ຝຶກອົບຮົມ ຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ

ພະນັກງານແພດ-ໝໍ ຜູ້ທີ່ເຮັດການບໍລິການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຢູ່ 6 ແຂວງພາກກາງ ເຊິ່ງປະກອບມີ ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການກວດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງເພດໃນ ວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2019 ຢູ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຕັກນິກການໃຫ້ບໍລິການ…