#ແຈ້ງການ ຫ້າມຕິດປະກາດ ຫລື ໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.