ສະຫຼຸບປິດໂຄງການ ຮ່ວມມືຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ ເຄືອຄ່າຍ ສປຊ “ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ”.

ວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ຖືວ່າເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນນະໂຍບາຍທາງດ້ານສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຍາກຄວາມດ້ອຍໂອກາດໃນການຖືກຈໍາແນກໃນສັງຄົມຕະຫຼອດໄລຍະຮອບວຽນຂອງຊີວິດ. ລະບົບການປົກປອ້ງສັງຄົມ ຈະປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂຂົງເຂດນະໂຍບາຍສັງຄົມ ໂດຍການປະສານສົມ ທົບໃນລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນຮູບແບບປະກອບທືນ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍ ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ລະບົບອຸດໜູນແບບບໍ່ປະກອບທຶນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກງົບປະມານ ຂອງລັດຖະບານ.

ສະນັ້ນ, ວັນທີ 21 ມີຖຸນາ 2022, ທີ່ ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີ ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປິດໂຄງການ ຮ່ວມມືຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ ເຄືອຄ່າຍ ສປຊ “ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ”. ໂດຍເປັນປະທານຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກນເນັສ, ຜູ່ປະສານງານ ອົງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ; ທ່ານ ແດນ ເຮວເດີນ, ຮອງເອກອັກຄະລັກຖະທູດ, ສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ແກຣມ ບັກເລ, ຜູ່ອໍານວຍການ ຫ້ອງການ ແຮງງານສາກົນ ປະຈໍາປະເທດ ໄທ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ; ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາໂຄງການຮ່ວມມືອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ; ພ້ອມດວ້ຍຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າ ອົງການເຄືອຄ່າຍ ສປຊ ເຂົ້າຮວ່ມ;

ໃນນາມປະທານຮວ່ມ, ທ່ານ ນາງ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ, ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ “ບໍ່ປະຖີ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ສ້າງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ” ເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ສຸດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການປົກປອ້ງສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນ – ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພາກລັດຖະບານ ໃນການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ,ລວມທັງ ການນຳພາ, ການປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ; ທົດລອງການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 12 ເດືອນ ປະຕິບັດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື;

ການສ້າງຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ; ການສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ; ການສຶກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກອງທຶນ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ຈັດກິດຈະກໍາການໂຄສະນາຜ່ານສື່ທາງວິທະຍຸດ້ວຍການຈັດລາຍການສຳພາດສົດແລກປ່ຽນມຸມມອງການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງ ການຈັດຕັ້ງພາກລັດຖະບານ ກັບອົງການເຄືອຄ່າຍ ສປຊ, ກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນຖາມຕອບກັບຜູ້ຟັງ, ຜະລິດສື່ໂຄສະນາເປັນວີດີໂອກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ; ພັດທະນາເຄື່ອງມື ແລະ ຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ລາຍງານເປົ້າໝາຍ SDG 1.3.1 ດ້ວຍການກໍານົດຕົວຊີ້ບອກປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງ ກະຊວງ ຮສສ; ມີການທົບທວນ ແລະ ສ້າງຂໍ້ແນະນຳເພື່ອປັບປຸງສາລະບານງົບປະມານໃຫ້ມີການພິຈາລະນານຳໃຊ້ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ .

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສຳເລັດການລົງທະບຽນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທັງໝົດຈຳນວນ 2,431 ຄົນ ໃນນີ້ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊຈຳນວນ 1,089 ຄົນ, ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນ 350 ຄົນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 992 ຄົນ ໃນນີ້ ມີເດັກ 467 ຄົນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ດຳເນີນມາເຖີງກຳນົດເວລາສີ້ນສຸດໂຄງການໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2022 ນີ້. ແຕ່ວຽກການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດ ໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ບັນລຸໄປພ້ອມໆກັນ.

ຕອນທາ້ຍ ທາ່ນ ຍັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານ ໃນຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາໂຄງການ ແລະ ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງພ້ອມກັນຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ, ທາງດ້ານຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ, ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໃນນາມຕາງໜ້າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງບັນດາປະເທດໃຫ້ທຶນ ໂດຍສະເພາະ ລັດຖະບານ ປະເທດ ອົດສະຕາລີ້ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ, ອົງການເຄື່ອຄ່າຍ ສປຊ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍີ່ງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນຕໍ່ໜ້າ ນຳອີກ./

(ຂ່າວສານຮສສ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *