ແຈ້ງການ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ

ງວດທີ 1 ເລີ່ມຈຳໜ່າຍ ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2022 ດອກເບ້ຍສູງເຖິງ 20% ຕໍ່ປີ

.

.

Cr: BOL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *