ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຊີ້ແຈງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ “ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາ ຕິດພັນກັບອັດ ຕາແລກປ່ຽນ” ວ່າ: ພາຍຫຼັງປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍປີ 2019ເປັນຕົ້ນມາ, ສະພາບການເໜັງຕີງແຮງຂອງຄ່າເງິນ ຂອງຫຼາຍປະເທດຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ສົມທົບກັບປັດໄຈພາຍໃນປະເທດເຮົາ ທີ່ຕິດພັນກັບພື້ນຖານໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ, ພຶດຕິກໍາຄວາມຊິນເຄີຍຂອງຄົນໃນສັງ ຄົມລາວໃນການນໍາໃຊ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຄ່າເງິນກີບ

ຊຶ່ງໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022, ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ມີທ່າອ່ຽງຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະ ເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ກໍໄດ້ຄ່ອຍເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງຟື້ນຕົວດີຂຶ້ນ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າເງິນກີບກໍ ຄືອັດຕາແລກປ່ຽນ ຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ດ້ານ ໂດຍໄດ້ອ່ອນຄ່າ 18,36% ທຽບກັບເງິນໂດລາ ແລະ 9,4% ທຽບກັບເງິນບາດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຍ້ອນສະພາບປັດໄຈພາຍນອກ ທີ່ຍັງຜັນຜວນ ແລະ ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ ເປັນຕົ້ນການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາຢູ່ຕະຫຼາດສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ເງິນໂດລາ ໄດ້ແຂງຄ່າ 8,18% ທຽບໃສ່ເງິນເອີໂຣທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການແຂງ ຄ່າສຸດໃນຮອບສອງປີ,

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຄໍາ, ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 65,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສົມທົບກັບທ່າອ່ຽງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດສໍາຄັນຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດສູງຂຶ້ນ.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເຖິງວ່າດ້ານການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດເຮົາ ເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແຕ່ໂດຍລວມພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ຍັງຕ້ອງການເວລາໃນການຟື້ນຕົວໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດເຮົາສາມາດສະສົມລາຍຮັບ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຊໍາລະຄ່ານໍາເຂົ້າສິນຄ້າ- ການບໍລິການ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນໃຫ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ,

ບັນຫາສໍາຄັນອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາ ມີການເໜັງຕີງແຮງ ແລະ ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະ ນາຄານ ແລະຂອງຕະຫຼາດນອກລະບົບ ແມ່ນຍ້ອນສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍໃນສັງ ຄົມຍັງບໍ່ສູງ; ການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສະພາບລາຍຮັບ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ບໍ່ທັນເຂົ້າມາປະເທດ ຕາມລະບຽບການ;

ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດລວມທັງການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານ ໜ້ອຍກວ່າທີ່ຄວນຈະເປັນ; ພາໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດຂອງລະບົບທະນາຄານຫຼຸດລົງໃນສະພາບ ທີ່ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍ, ນອກເໜືອຈາກພັນທະໜີ້ສິນ ຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.

ສະເພາະໄລ ຍະ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຕເລກມູນຄ່າດຸນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ເກີນດຸນຢູ່ໃນລະດັບ 589,66 ລ້ານໂດລາ ດີກວ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເກືອບ 50%, ແຕ່ໃນນີ້ມີພຽງແຕ່ 33% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງ ອອກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າມາປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາ ຄານ, ໃນຂະນະທີ່ 98% ຂອງມູນຄ່າການນໍາເຂົ້ານັ້ນໄດ້ມີ ການໂອນອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ປະເຊີນກັບສະພາບການມີກະແສເງິນອອກປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານຫຼາຍກວ່າມີກະແສເງິນເຂົ້າປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃນລະດັບທີ່ຫຼາຍກວ່າໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາເຖິງ 143%.

ສະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະ ທົບ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ໜ້ອຍກວ່າລະດັບທີ່ຄວນຈະເປັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ແລະ ມູນຄ່າການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະ ເທດຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ.

ນອກຈາກຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈພາຍນອກ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ລະຫວ່າງລະດັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະ ໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດພວກເຮົາ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ທັນຮັດກຸມຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ; ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງິນກີບຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຫຼາຍ ຈາກຈິດຕະສາດຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມເຮົາ ທີ່ກໍາລັງແຕກຕື່ນຍ້ອນມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍເກີນເຫດຕໍ່ສະ ພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສາກົນ ແລະ ຕໍ່ບາງສະພາບ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ການປະກາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແບບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍໃນແຕ່ລະວັນ ທີ່ໄດ້ເປັນການຖ່ວງດຶງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ສະກຸນເງິນຂອງຊາດ ຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດໃຫ້ຕໍ່າລົງ.

ປະກົດການ ດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນມີນາ-ເດືອນເມສາໄດ້ເໜັງຕີງແຮງ ໃນທິດ ທາງອ່ອນຄ່າຫຼາຍກວ່າລະດັບດຸນຍະພາບດ້ານເສດຖະກິດ -ເງິນຕາ ທີ່ຄວນຈະເປັນ.

ການອ່ອນຄ່າແຮງ ແລະ ໄວຂອງຄ່າເງິນກີບເກີນລະດັບທີ່ຄວນຈະເປັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດກໍຄືພາກເອ ກະຊົນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພັນທະໃນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາໜັກໜ່ວງຂຶ້ນ, ລາຄາສິນຄ້າ-ຄ່າບໍລິການ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ໃນຂະນະທີ່, ລາຍຮັບ ຕໍ່ຫົວຄົນຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອຄິດໄລ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະຫຼຸດລົງ ສົ່ງຜົນ ກະທົບດ້ານລົບ ຕໍ່ສະຖານະພາບດ້ານການພັດທະນາເສດ ຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງຊາດໃນເວທີສາກົນ,

ເຖິງວ່າພວກເຮົາ ຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມປັດໄຈພາຍນອກປະເທດໄດ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄື ທຫລ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ຖ້າພວກເຮົາທຸກຄົນ ທຸກພາກສ່ວນ ທຸກສາຍອາຊີບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກໍາໄດ້ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຕັດສິນໃຈເປັນຈິດໜຶ່ງ ໃຈດຽວກັນ ຮ່ວມມືກັນແກ້ ໄຂ, ເຊື່ອແນ່ວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຜ່ານຜ່າບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະພາບການອ່ອນຄ່າແຮງ ແລະ ໄວຂອງຄ່າເງິນກີບກໍ ຄືສະພາບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ນອກລະບົບໄດ້.

ເພື່ອເປັນແຮງຍູ້ດັນແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທຫລ ກໍາລັງສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຄຸ້ມ ຄອງປະລິມານເງິນເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງປະລິ ມານເງິນ, ຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງເງິນກີບ ແລະຄຸນນະພາບຂອງສິນເຊື່ອຂອງລະບົບທະນາຄານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ ບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ ຊົມໃຊ້ ແລະ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າສູງຂຶ້ນ ເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາຈໍານວນໜຶ່ງ

ເປັນຕົ້ນການດັດປັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນ ຖານຂອງ ທຫລ, ດັດປັບອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ອອກພັນທະບັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນລະດັບ ທີ່ເໝາະສົມ.

ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ ແລະທຸກພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນມາດຕະການ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ ໝາຍໂດຍຈະເຂັ້ມງວດການຄຸ້ມຄອງບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນ ເງິນຕາຕົວແທນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະການບໍລິຫານ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຜ່ານທັງກົນໄກກວດກາໂດຍກົງຂອງ ທຫລ ແລະ ຜ່ານການຊີ້ນໍາໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະກອບສ່ວນວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮັດກຸມກວ່າເກົ່າ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ ຄອງຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກັບລະບຽບທີ່ ທຫລ ກໍານົດອອກແລະກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍຂຶ້ນ

ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍກໍຄືຂະບວນການຍຸຕິທໍາຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍແມ່ນຈະຢຸດຕິການອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນ ທີ່ມີການປະກາດອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຊື້-ຂາຍເງິນຕາ ແບບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະ ບຽບກົດໝາຍ;

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກໍຈະເຂັ້ມງວດກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການ ຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເປັນລັກສະນະສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດຂັດກັັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນການເຄື່ອນໄຫວລະເມີດກົດໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ.

ທຫລ ຈະສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນຮັບ ຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ແລະສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕິດພັນກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທີ່ພາຍ ໃນປະເທດເຮົາ ຍັງບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ເອງເປັນຕົ້ນ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນ ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການພັດທະນາຕາມພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຕົວຈິງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທຫລ ກໍາລັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ມາດຕະການເພື່ອໃຫ້ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ລະບົບທະນາຄານສາ ມາດເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃຫ້ສົມດຸນກັບລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ກະກຽມນໍາສະເໜີກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດພິຈາລະນາຮັບ ຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນເທື່ອທີ IIIຂອງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ພ້ອມທັງປັບປຸງ-ຄົ້ນຄວ້າສ້າງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພາຍໃນປີ 2022; ປັບ ປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ; ຕິດຕາມກວດກາຄືນສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຶນຈາກຕ່າງປະ ເທດ ກ່ຽວກັບການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ, ການປະກອບເງິນລົງທຶນ ກໍຄືການນໍາລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກກັບຄືນປະເທດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງເງິນລົງທຶນພາຍໃນ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທຫລ ກໍາລັງສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກການນໍາໃຊ້ສະກຸນ ເງິນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າໃນການຊໍາລະສະສາງດ້ານການຄ້າ 2 ຝ່າຍ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ສ້າງຄວາມສົມດຸນດ້ານຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ໄປຄຽງຄູ່ກັບປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ ການ ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜີ້ສິນ ຕໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສ້າງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ຍືນຍົງ;

ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດາໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ -ການເງິນ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການຜະ ລິດພາຍໃນ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ, ການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ການສົ່ງເສີມການປະຢັດຕ້ານການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຟູມເຟືອຍໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາມາດຕະການທີ່ ທຫລ ກໍຄືບັນດາກະ ຊວງ ຂະແໜງການຂອງພາກລັດກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ເສດ ຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ບໍ່ທັນຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິຄືດັ່ງປັດຈຸບັນ,

ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຍົກສູງສະຕິຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ບໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ຈະເປັນການສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຕໍ່ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ; ເຊີດຊູນໍ້າໃຈຊາດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງຊາດ, ອຸດໜູນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກ ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າການບໍລິ ການ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະຟູມເຟືອຍ ເພື່ອຊ່ວຍກັນປະຢັດລາຍ ຈ່າຍ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າປະເທດ ເຂົ້າລະບົບທະນາຄານ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຖານະເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດຂອງຊາດເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງກົດດົນ ຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *