ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີ ແລະເສບດົນຕີສົ່ງສຽງເນືອງນັນ ລົບ ກວນຄົນໃນຄອບຄົວແລະເຮືອນຂ້າງຄຽງ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *