⚡️ແຈ້ງການມອດໄຟ⚡️ ໃນລະຫວ່າງງວັນທີ 04-09 ມີນາ 2022.

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈຶ່ງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *