ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດ ແລະທໍາມະດາ ດັ່ງນີ້: ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2022 ນີ້ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດອອກຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ ຂອງແຕ່ລະພະແນກການ ດັ່ງນີ້:

– ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການ ປັບປຸງລາຄາຄ່າບໍລິການຫ້ອງພິເສດແລະ ຫ້ອງນອນທໍາມະດາ.

1. ລາຄາຫ້ອງພິເສດ, ພະແນກບໍລິການພິເສດ (ຊັ້ນ/08)

– WIP = 1.200,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້(ມີ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງຄົນເຈັບ ແລະ ຫ້ອງພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບ)

– VIP = 800,000 ກີບ/ຫ້ອງ/ມື້(ມີ 01 ຫ້ອງນອນ)

2.ຫ້ອງພິເສດຂອງແຕ່ລະພະແນກ:

– VIP = 250.000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 01 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງມີ ຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ)

-VIP = 150.000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ ( ມີ 91 ຫ້ອງ ແລະ ມີ 02 ຕຽງ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຫ້ອງບໍ່ມີຕູ້ເຢັນ ແລະ ໂທລະທັດ)

– ຫ້ອງທໍາມະດາ = 50,000 ກີບ/ຕຽງ/ມື້ມາດຕາII ມອບໃຫ້ພະແນກບໍລິການພິເສດ, ບັນດາພະແນກ 33 ພະແນກ ແລະ 01 ສູນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມຫນ້າທີ່ຂອງໃຜລາວມາດຕາIII

ຂໍ້ຕົກລົງສະບົບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *