ແຈ້ງການ: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະແນກການ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂັ້ນ ເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສູນກາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຢຸດຕິການຂາຍໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນຊຸດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *