ລາຍງານສະພາບໂຄວິດ-19 ສປປລາວ ວັນທີ 18/1/2022

ຍອດສະສົມເສຍຊີວິດຄົນເຈັບໂຄວິດທະລຸ 500 ຄົນແລ້ວ

.

ຍອດສະສົມເສຍຊີວິດຄົນເຈັບໂຄວິດທະລຸ 500 ຄົນແລ້ວ

.

ຍອດສະສົມເສຍຊີວິດຄົນເຈັບໂຄວິດທະລຸ 500 ຄົນແລ້ວ

.

ຍອດສະສົມເສຍຊີວິດຄົນເຈັບໂຄວິດທະລຸ 500 ຄົນແລ້ວ

.

ຍອດສະສົມເສຍຊີວິດຄົນເຈັບໂຄວິດທະລຸ 500 ຄົນແລ້ວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *