ແຈ້ງການ: ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0071/ກປຟ ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂສຳລັບການໃຫ້ຄົນເຈັບພະຍາດ COVID-19 ອອກຈາກໂຮງໝໍ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *