ລາຍງານ ສຳລັບເຊົ້້າວັນທີ 15/01/22; ໃນວັນທີ 14/1/2022 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5124 ຕົວຢ່າງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບເຊື້ອ ທັງໝົດ 900 ຄົນ; ຊື່ງມີດ່ັງລຸ່ມນີ້:

+ ໃນຈຳນວນພົບເຊື້ອ 900 ຄົນ ນັ້ນ ມາຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ (ໝາຍເຫດອາດມີການປັບຕົວເລກກ່ອນຖະແຫລງຂ່າວ ເພາະຕົວເລກຊ່ວງ ກ່ອນ 7.30 ໂມງ; ອາດບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນນຳແຂວງ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ)

+ ກໍລະນີຊຸມຊົນ ຫຼືຕິດເຊື້ອພາຍໃນທັງໝົດ 900 ;

+ ກໍລະນີນຳເຂົ້າ: 00

+ ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນ

ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *