ກະຊວງການເງິນອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງໝາຍ ໂລໂກ້ ສະບັບເລກທີ 2858/ກງ, ລົງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2021

.

ສຳລັບແຈ້ງການຂອບເຂດສິດຂອງການນຳໃຊ້ໂລໂກ້ກະຊວງການເງິນແມ່ນຈະແຈ້ງການພາຍຫຼັງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *