ข่าวดี! สหรัฐฯบริจาควัคซีน โมเดอร์นา ให้ไทย 1 ล้านโดส ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ ระบุชัด “ห้ามนำไปแสวงหาผลประโยชน์”

เมื่อวานนี้ (10 พ.ย.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยได้รับแจ้งข่าวการบริจาควัคซีนโมเดอร์นา จากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ มีหลักการว่า วัคซีนที่บริจาคให้รัฐบาลไทย ต้องอยู่ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ

โดยเป็นการลงนามในสัญญาระหว่าง US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค และลงนามสัญญากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย มีสาระสำคัญคือ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ และถ้าหากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับวัคซีน ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษา โดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด

นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า การบริจาควัคซีนจากประเทศใดให้กับอีกประเทศหนึ่ง ไม่ดำเนินการผ่านเอกชน เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพราะไม่สามารถกำกับติดตาม และรับผิดชอบผลกระทบได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคที่หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่างๆ ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ

การรับวัคซีนบริจาค จึงเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง โดยที่ผ่านมาไทยได้รับวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศแล้วเกือบ 10 ล้านโดส จาก 8 ประเทศ

โดยกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานนำเข้าวัคซีนในกรณีเร่งด่วน และเป็นการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ที่ไปช่วยเจรจากับรัฐบาลประเทศต่างๆ จึงมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของแต่ละประเทศ เช่น การขออนุญาตส่งออก ทำข้อตกลงกับบริษัทขนส่ง พิธีการศุลกากร ให้ครบถ้วนก่อนมาถึงประเทศไทย โดยไม่มีการดำเนินงานผ่านองค์กรเอกชนในประเทศผู้บริจาควัคซีนแต่อย่างใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *