ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄໍາສັ່ງຫຼ້າສຸດ ຍົກລະດັບຮັບມື ໂຄວິດ-19. ໂດຍເນັ້ນໜັກການເພີ່ມທະວີແຜນການສັກຢາວັກຊິນ.

ກະລຸນາອ່ານແລະແຊໃຫ້ທູກທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *