Sunday, January 23, 2022

ຈາກໄປອີກສອງແລະຕິດເພີ່ມ1140ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດລາຍງານໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021ໃຫ້ຮູ້ວ່າ.

ເພີ່ມອີກ 1140 ຄົນ ນໍາເຂົ້າ 6 ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 1134 ຄົນ

ເສຍຊີວິດ 2 ຈາກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປິ່ນປົວຫາຍດີ 459.

ຂໍ້ມູນແຕ່ລະແຂວງມີດັ່ງນີ້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃນ 671 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດພາຍໃນ 157 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ ຕິດພາຍໃນ 71 ຄົນ.

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕິດພາຍໃນ 60 ຄົນ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຕິດພາຍໃນ 29 ຄົນ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ຕິດພາຍໃນ 27 ຄົນ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕິດພາຍໃນ 25 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕິດພາຍໃນ 20 ຄົນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຕິດພາຍໃນ 19 ຄົນ.

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕິດພາຍໃນ 13 ຄົນ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 5 ຄົນ, ແຂວງເຊກອງ ຕິດພາຍໃນ 17 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕິດພາຍໃນ 13 ຄົນ.

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຕິດພາຍໃນ 7 ຄົນ, ແຂວງສາລະວັນ ຕິດພາຍໃນ 3 ຄົນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕິດພາຍໃນ 2 ຄົນ.

- Advertisment -

Most Popular