ร.ต.อ.ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำชีล้นตลิ่ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน อำเภอกันทรวิชัย 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 4 ตำบล 16 หมู่บ้าน น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำ และ อำเภอเชียงยืน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

โดยที่อำเภอโกสุมพิสัยมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 22,025 ไร่ อำเภอกันทรวิชัย พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 6,642 ไร่ อำเภอเมืองมหาสารคาม พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 777 ไร่ และอำเภอเชียงยืน ได้รับผลกระทบ 777 ไร่ มีบ้านเรือนราษฏรที่ถูกตัดขาดไม่สามารถใช้รถสัญจรได้ 14 หมู่บ้าน

ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ได้แก่ บ้านหนองขนวน หมู่ 9 บ้านดอนจำปา หมู่ 7 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านม่วงใหญ่ หมู่ 6 หมู่ 11 และบ้านดอนน้อย หมู่ 5 ในตำบลโพนงาม บ้านสำโรง หมู่ 1 บ้านปลาเดิด หมู่ 2 บ้านปลาปัด หมู่ 3 บ้านท่าศาลา หมู่ 4 บ้านหนองบัวเรียนหมู่ 8 ในตำบลยางท่าแจ้ง บ้านศรีสุข หมู่ 5 ตำบลหัวขวาง บ้านหนองผือ หมู่ 1 บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลหนองบัว ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,868 ครัวเรือน 6,787 คน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *