ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າ-ຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ: ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *