• ຂ່າວດີ ມາຮອດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ 4 ນະໂຍບາຍ ທີ່ສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບ ໃນໄລຍະໂຄວິດ 2021 ໃນໄລຍະລ້ອກດາວ
  • ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໂທ 1508 ໃນໂມງການ ໄດ້ຂໍ້ມູນຈາກ: ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *