ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອອກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແບບຟອມຮ່າງໜັງສືຄໍ້າປະກັນ ເລກທີ 8485 ເພື່ອສະດວກເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຕາມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *