ຄໍາສັງເພີ່ມເຕີມຂອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ກະລຸນາອ່ານ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.