Sunday, January 23, 2022

ການລົງໂທດ ຜູ່ກະທໍາຜິດ ແລະ ຜູ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເຂົ້າປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ

ອີງຕາມດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 21/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021 ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນໆແກ່ຜູ່ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ.

ມາດຕາ 12 ແລະ 13 ໄດ້ກໍານົດວ່າ

ນອກຈາກນີ້, ໃນກໍລະນີມີມາດຕະການສຸກເສີນ ຈະມີການລົງໂທດເພີ່ມ ຕາມສະຖານະການຕົວຈິງ.

ອ່ານສະບັບເຕັມຂອງດໍາລັດ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular