ຂປລ. ລາຍງານການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ແມ່ເສຍຊີວິດ ຈາກການຖືພາ ແລະ ເກີດລູກ ທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020 ມີກໍລະນີແມ່ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 126 ຄົນ, ສ່ວນຫລາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 18-34 ປີ, ອາຊີບຊາວນາ ແລະ ແມ່ເຮືອນ. ໃນນີ້, ແຂວງທີ່ມີລາຍງານແມ່ເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນອຸດົມໄຊ 13 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນສະຫວັນນະເຂດ 12 ຄົນ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງ ລະ 10 ຄົນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນກອງປະຊຸມ ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ແມ່ເສຍຊີວິດ, ໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອາລົງກອນ ເພັງສະຫວັນ ຮອງຄະ ນະບໍດີ ຄະນະແພດສາດ.

ທ່ານ ດຣ. ອາລົງກອນ ເພັງສະຫວັນ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017-2019 ພົບວ່າ ກໍລະນີແມ່ເສຍຊີວິດໄດ້ຮັບລາຍງານທັງໝົດ 403 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນເສຍຊີວິດໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ 56% (225 ຄົນ), ຢູ່ບ້ານ 178 ຄົນ (44%) ແລະ ແມ່ເສຍຊີວິດນໍາສົ່ງ ຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ບໍ່ມີເງຶ່ອນໄຂ ຫາສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ມີເງື່ອນໄຂ 3% (5 ຄົນ). ຈໍານວນແມ່ເສຍຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ໄດ້ທົບທວນທັງໝົດ 84% (190 ຄົນ), ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ທີ່ເສຍຊີວິດໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຄວນໄດ້ທົບທວນທຸກກໍລະນີ. ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ທົບທວນທຸກກໍລະນີ ແມ່ນຍ້ອນມີບັນຫາຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມພ້ອມຂອງຄະນະກໍາມະການ ທົບທວນແມ່ເສຍຊີວິດໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ການລາຍງານຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊ້າ ແລະ ງົບປະມານ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການທົບທວນແມ່ເສຍຊີວິດມີຈໍາກັດ.

ໃນປະເທດລາວ ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ (53%) ຂອງປະຊາກອນຂອງລາວແມ່ນຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ (ການສຳຫລວດພົນລະເມືອງປີ 2015). ການແຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະໃນໝູ່ເດັກຍິງ, ປັດຈຸບັນ 1 ໃນ 4 ຂອງເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ອາຍຸ 15-19 ໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ. ອັດຕາການເກີດລູກຂອງໄວໜຸ່ມແມ່ນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການເກີດ 83 ຄົນຕໍ່ເດັກຍິງໄວລຸ້ນ 1.000 ຄົນ (15-19 ປີ). ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີກໍລະນີແມ່ເສຍຊີວິດ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີກວມອັດຕາສ່ວນຫລາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະຄຸນນະພາບການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່: ພະນັກງານບໍລິການ, ອຸປະກອນ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຂະ ແຫນງບໍລິການດູແລກ່ອນເກີດ ແລະ ເກີດລູກ; ລະບົບການສົ່ງຕໍ່-ຮັບຄົນເຈັບກໍລະນີສຸກເສີນປະສູດ; ການບັນທຶກ ແລະ ການລາຍງານ; ລະບົບການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່; ການນໍາພາ ແລະ ການຕິດຕາມ.

ທ່ານ ດຣ. ອາລົງກອນ ເພັງສະຫວັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການເຝົ້າລະວັງແມ່ເສຍຊີວິດ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດອັນໜຶ່ງ ໃນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບການບໍລິການ ເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 2016-2030. ການເຝົ້າລະວັງແມ່ເສຍຊີວິດ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາການນໍາ, ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຜູ້ຕັດສິນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິການທຸກຂັ້ນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງ ໃນການວາງແຜນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *