ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະ ແລະ ກວດກາຄືນ ການອອກຫນັງສືຢັ້ງຢືນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ໃນເຂດທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ທີ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ທີ່ດິນປ່າຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສະບັບເລກທິ 1423/ກຊສ, ລົງວັນທີ 25 ມີນາ 2021.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *