ບາຍງານຈາກ MAG UXO Visitor Information Centres, Lao PDR ໃຫ້ຮູ້ວ່າ.

ໃນມື້ວັນທີ 9 ມີນາ 2021, ອົງການແມັກໄດ້ກວດພົບ 💣ລູກລະເບີດໃຫຍ່. ລູກລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນລະເບີດ 750 ປອນ ຫຼື 340 ກິໂລກຣາມ ເຊິ່ງຖືກພົບຫ່າງຈາກເຮືອນປະຊາຊົນພຽງ 15 ແມັດ.

ທີມງານກວດກູ້ຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ 🇳🇴 ລັດຖະບານປະເທດນໍເວ ໄດ້ກວດພົບລະເບີດລູກນີ້ໃນລະຫວ່າງການກວດກູ້ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາຢູ່ບ້ານສະອາງ, ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖຶກທໍາລາຍຢ່າງປອດໄພ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *