ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ເປັນມື້ທີ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຕ້ອງອອກມາໃຊ້ສິດ ເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກເອົາຜູ່ແທນຂອງຕົນ ໄປນັ່ງຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນຕົວແທນ ຊ່ວຍໃນການສະເໜີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິ່ນເຂດແຂວງຂອງຕົນ.

ຈົ່ງເລືອກຄົນດີ, ມີຄວາມຮູ້, ສັດຊື່ສຸດຈະລິດ ແລະ ເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນໂດຍລວມ.

ທ່ານສາມາດອ່ານປະຫວັດຂອງຜູ່ສະໝັກເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະເຂດດັ່ງນີ້.

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ 23 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 18 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີທັງໝົດ 9 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີທັງໝົດ 9 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍໍ່ແກ້ວ ມີທັງໝົດ 9 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີທັງໝົດ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີທັງໝົດ 12 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ມີທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ 13 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີທັງໝົດ 12 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີທັງໝົດ 25 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 20 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ມີທັງໝົດ 12 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີທັງໝົດ 20 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 15 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ມີທັງໝົດ 9 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ມີທັງໝົດ 9 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ

ຜູ່ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີທັງໝົດ 9 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *