ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 225/ຄປລຊ ລົງວັນທີ 12/2/2021 ເພື່ອນຖອນຜູ່ສະໝັກ ສສຂ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໝາຍເລກ 6 ຍ້ອນເງື່ອນໄຂບໍ່ຜ່ານ.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *