ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ລາຍຊື່ຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX

ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມະການອະນຸກໍາມະການເລຂານຸການ,ໂຄສົກຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX, ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງວ່າ:

ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກ : ມີຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 789 ທ່ານ, ຍິງ 227ທ່ານ (ແມ່ຍິງກວມເອົາ 29%); ຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ ມີ 273 ທ່ານ, ຍິງ 79 ທ່ານ; ຈາກຂັ້ນເມືອງ 498 ທ່ານ, ຍິງ 145 ທ່ານ; ຈາກລັດວິສະຫະກິດ 2 ທ່ານ; ຈາກທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ 16 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ. ໃນນັ້ນ ຊົນເຜົ່າລາວ – ໄຕ ມີ 580 ທ່ານ, ຍິງ 179 ທ່ານ; ມອນ – ຂະແມ ມີ 118 ທ່ານ, ຍິງ 36 ທ່ານ; ມົ້ງ – ອິ້ວມຽນ ມີ 65 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ; ຈີນ – ຕີເບດ ມີ 26 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.

ອາຍຸກະສຽນ : 45 ປີ ລົງມາ 298 ທ່ານ, ຍິງ 113 ທ່ານ; 46 – 55 ປີ ມີ 406 ທ່ານ, ຍິງ 100 ທ່ານ; 56 – 60 ປີ ມີ 83 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ; 61 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີ 2 ທ່ານ, ລະດັບການສຶກສາ : ມັດທະຍົມຕົ້ນ ມີ 26 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ; ມັດທະຍົມປາຍ ມີ 763 ທ່ານ, ຍິງ 220 ທ່ານ;

ລະດັບວິຊາສະເພາະ : ຊັ້ນຕົ້ນ ມີ 12 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ; ຊັ້ນກາງ ມີ 74 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ; ຊັ້ນສູງ 179 ທ່ານ, ຍິງ 68 ທ່ານ; ປະລິນຍາຕີ ມີ 354 ທ່ານ, ຍິງ 111 ທ່ານ; ປະລິນຍາໂທ 158 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ; ປະລິນຍາເອກ 12 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ;ລະດັບທິດສະດີ : 45 ວັນ 79 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ; ຂັ້ນຕົ້ນ 46 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ; ຂັ້ນກາງ 201 ທ່ານ, ຍິງ 74 ທ່ານ; ຂັ້ນສູງ 404 ທ່ານ, ຍິງ 102 ທ່ານ; ບໍ່ຜ່ານ ມີ 59 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.

ຈໍານວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ມີທັງໝົດ 4.279.243 ຄົນ, ຍິງ 2.128.167 ຄົນ; ໃນນັ້ນ: ຈຳນວນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ມີທັງໝົດ 224 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ; (ແມ່ຍິງກວມເອົາ 22%) ຜູ້ສະໝັກຈາກອ້ອມຂ້າງສູນກາງ 68 ທ່ານ; ຈາກທ້ອງຖິ່ນມີຈຳນວນ 156 ທ່ານ;ສສຊ ຊຸດ ທີ VIII ສະໝັກຕໍ່ 43 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ, ຈາກລັດວິສະຫະກິດ : 4 ທ່ານ. ຈາກພາກເອກະຊົນ (ທຸລະກິດ) : 8 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ;

ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາ : – ລາວ – ໄຕ ມີ 180ທ່ານ, ຍິງ 39ທ່ານ;- ມອນ – ຂະແມ ມີ 25ທ່ານ, ຍິງ 8ທ່ານ;- ມົ້ງ – ອິ້ວມຽນ ມີ 14ທ່ານ.- ຈີນ – ຕິເບດ ມີ 5ທ່ານ, ຍິງ 2ທ່ານ; ອາຍຸກະສຽນ : – 45 ປີ ລົງມາ ມີ 33ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ;- 46 – 55 ປີ ມີ 102 ທ່ານ, ຍິງ 25ທ່ານ;- 56 – 60 ປີ ມີ76 ທ່ານ, ຍິງ 7ທ່ານ;- 61 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີ 12ທ່ານ, ຍິງ 4ທ່ານ. ລະດັບການສຶກສາ : – ມັດທະຍົມຕົ້ນ ມີ 3 ທ່ານ;- ມັດທະຍົມປາຍ ມີ 220 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ.ລະດັບວິຊາສະເພາະ : – ຊັ້ນກາງ ມີ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ; – ຊັ້ນສູງ ມີ 22ທ່ານ, ຍິງ 2ທ່ານ;- ປະລິນຍາຕີ ມີ66ທ່ານ, ຍິງ 18ທ່ານ;- ປະລິນຍາໂທ ມີ 101ທ່ານ, ຍິງ 24ທ່ານ;- ປະລິນຍາເອກ ມີ 31 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ;

ລະດັບທິດສະດີ : – 45 ວັນ ມີ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;- ຂັ້ນຕົ້ນ ມີ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ;- ຂັ້ນກາງ ມີ 8 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ;- ຂັ້ນສູງ ມີ 201ທ່ານ, ຍິງ 44ທ່ານ;- ບໍ່ຜ່ານ ມີ 8 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ;

ສໍາລັບລາຍຊືຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຢູ່ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມີດັ່ງນີ້:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *