ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ

ອອກແຈ້ງການມອດໄຟ ໃນວັນທີ 30-31/2/2021 ເຂດມອດໄຟມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *