วันที่ 27 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของcv-19 ว่า หลังจากมีการประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็น 6 รายนั้น

ทางอำเภอพิมายได้ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าตรวจสอบและติดตามอาการ รวมทั้งให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กักตัวเอง 14 วัน ในสถานที่กักกันที่ทางภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ เข้าตรวจสอบ

ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้ หากมีคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอพิมาย ให้รีบสอบถามข้อมูลการเดินทางและแจ้งให้กักตัว 14 วัน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ cv-19 ในพื้นที่อำเภอพิมาย

ทั้งนี้ ยังได้สั่งปิดโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอพิมาย 1 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว มีนักเรียนมากกว่า 4,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังจากพบว่า ในอำเภอพิมาย มีผู้ติดcv-19 จำนวน 1 ราย โดยให้ครูและนักเรียนทำการ

เรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอพิมาย และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมาจะคลี่คลายลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *