Friday, January 28, 2022

ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ກົດຈາລະຈອນທາງບົກ ປີ 2020

ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກດໍາລັດ ເລກທີ 615/ລບ ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍ ກົດຈາລະຈອນທາງບົກ . ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

.

.

.

.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.
.
.
.
- Advertisment -

Most Popular