ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກດໍາລັດ ເລກທີ 615/ລບ ລົງວັນທີ 9 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍ ກົດຈາລະຈອນທາງບົກ . ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

.

.

.

.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.
.
.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *