สองต าย าย เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด มอบเงิน 1.15 ล้านบ าท บริจ าคโ ร งพย าบาล

จ ากกรณีการ ร ะ บ าดในสถานการณ์ปัจจุบัน ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกช นรวมถึงประช าช นเอง

ต่างร่วมมือร่วมแ ร งร่วมใจกันในการสู้กับวิ ก ฤ ตการร ะ บ าด ในครั้งนี้

ล่ าสุดนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชม เมื่อแฟนเพจ แจ้งข่าวศรีราช า ได้โพสต์ภาพคุณต าคุณย ายท่านหนึ่ง

คุณต าคุณย ายคู่หนึ่งที่ได้มอบเงินบริจ าคให้กับโ ร งพย าบาลกว่า 1.15ล้านบาท ให้กับโ ร งพย าบาลโดยได้ระบุ

รายละเอียดเอาไว้ดังนี้

คุณต าประจวบ และ คุณย ายเย็นใจ วงค์ไพบูลย์ศรี เจ้าของ “ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดต าเ ข็ ม “ แ ห ล มฉบัง จ.ชลบุรี

มอบเงินสด 500,000 บาท ( ห้าแสนบาท ) ให้กับ “ โ ร งพย าบาลสมเด็จ “

และอีก 650,000 บาท ( หกแสนห้าหมื่นบาท ) ให้กับ “ โ ร งพย าบ าลแ ห ล มฉบัง “

เพื่อนำไปสมทบทุนจัดซื้ อเครื่องตรวจเ ชื้ อ และเครื่องช่วยห ายใจ เพื่อช่วยเหลือชีวิ ตผู้อื่นต่อไป

ขอกราบอนุโมทนาครับคุณต าคุณย าย  ขอให้คุณตา คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *