ພາສາລາວແປຢູ່ລຸ່ມ

The painting may look perverse but the story behind is from historical records.
The poor man was sentenced to “death by starvation” for stealing a loaf of bread during the reign of Louis XIV in France.

ຮູບແຕ້ມນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແຕ່ເລື່ອງລາວຂອງມັນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນປະຫວັດສາດ. ຊາຍສະລາຄົນນີ້ແມ່ນຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ແບບອົດອາຫານຕາຍ ເພາະຜູ່ກ່ຽວໄດ້ກໍ່ເຫດ ລັກເຂົ້າຈີ່ ໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງເຈົ້າຊີວິດ ຫຼຸຍທີ່ 14 ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.

The woman was his only daughter and the only visitor to his cell. She was allowed to visit him daily but was frisked thoroughly such that no food was taken in.

ແມ່ຍິງທີ່ອຸ້ມລູກ ແມ່ນລູກສາວຄົນດຽວຂອງຊາຍສະລາຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ມາຢ້ຽມພໍ່ທຸກມື້ ແຕ່ຫ້າມເອົາອາຫານໃດໆມາໃຫ້ພໍ່ກິນເດັດຂາດ.

When after 4 months the man still survived with no weight loss, the authorities were perplexed and started spying on her in the cell and to their utter astonishment found her to breastfeed her father to the fullest sharing her baby’s milk.

ເວລາຜ່ານໄປ 4 ເດືອນກວ່າ, ຊາຍສະລາຍັງລອດຊີວິດ ແລະ ນໍ້າໜັກກໍ່ຍັງບໍ່ລົງແຕ່ຢ່າງໃດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງສົງໄສ ແລະ ໄດ້ພາກັນສືບ, ທຸກຄົນຕ່າງພາກັນປະຫຼາດໃຈ ທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ່ເປັນລູກສາວເອົານໍ້ານົມຂອງຕົນໃຫ້ພໍ່ດູດກິນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫິວໂຫຍ.

The judges then realizing the compassion and love of the woman for her father, pardoned the father and set him free.

ທາງຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງລາວຕາມຮັກ ແລະ ເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ່ເປັນລູກສາວ ທີ່ມີຕໍ່ບິດາຂອງລາວ, ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນປ່ອຍຕົວຊາຍສະລາຄົນດັ່ງກ່າວ.

This piece of history brings into focus how deep is a woman’s compassion in our daily lives that men often tend to overlook.

ພາບແຕ້ມແຫ່ງປະຫວັດສາດນີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຄວາມມານະອົດທົນເສຍສະຫຼະ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ຜູ່ຊາຍໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພາກັນເບິ່ງຂ້າມ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *