สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้มีเรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นในสังคมและน่าชื่นชมเป็นอย่ างมาก สำหรับ ๒ สามีภรรย ๅ

ที่ได้เปิดบ้านรับเลี้ยง คนช ร า ในนามของ บ้านศิริวัฒนธรรม บ้านที่รับอุปก าระคนช ร าไร้ญ าติมาดูแล เกือบ ๒๐ ชีวิ ต

ทำมานานถึง ๑๐ ปีแล้วโดยบ้านนี้อยู่ในความดูแลของ คุณนารี นีสันเทียะ อายุ ๓๘ ปี และคุณกล้า ศิริวัฒนธรรม อายุ ๓๐ ปี

เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ในย่ านดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำลังทำการดูแลและพย ๅบาลคนช ร าที่นอนอยู่บนเตียงนอน

คุณกล้า ได้เล่าว่า ในอดีตนั้น คุณนารี ซึ่งเป็นภรรย ๅมีอาชี พรับจ้างดูแลคน ป่ ว ย ที่โ ร งพย ๅบาลดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยคิดค่ าเฝ้าดูแลวันละ ๓๐๐ บ าท ทำมาเป็นเวลา ๔ ปี ส่วนนายกล้าประกอบอาชี พ

ทำไก่ส ดส่งขายตามตลาด

ทั้งนี้คน ป่ ว ย ภ ร รย าไปดูแลแต่ละรายส่วนใหญ่เป็นคนช ร า และเมื่อดูแลไปนานวันญ าติคน ป่ ว ย ก็หายไป

และไม่มาเยี่ยมอีกเลย เมื่อไม่ได้รับค่ าจ้างและคน ป่ ว ย เองก็ไม่มีใครดูแลด้วยความสงส ารจึงได้มาปรึกษ าว่า

จะนำมาดูแลเองที่บ้าน โดยได้ประส านกับทางโ ร งพย าบาลดำเนินสะดวก เนื่องจากเ ก ร งว่าจะมีญ าติมาติดต่อ

ก็จะได้ติดตามไปรับผู้ป่ ว ยได้ที่บ้าน

โดยเริ่มแรกก็ลงทุนซื้อเตียงนอนให้เพียงแค่ไม่กี่คนต่อมามีคนทราบข่าวว่า มีสถานที่รับดูแลคน ป่ ว ย ที่เป็นคนช ร า

จึงมีคนนำมาให้ดูแลเพิ่มอีกบางรายที่นำมาให้ช่วยดูแล เมื่อมีอาการดีขึ้นก็จะมารับกลับไป ซึ่งจะหมุนเวียนมาอย่ างนี้

แต่ก็จะมีบางรายที่ในช่วงแรก ญ าติก็จะมาเยี่ยมเยียนและส่งข้าวของและเงินทองให้บ้างต่อมาก็ห ายเงียบไปเลย

แม้ว่าจะมีหลายท่านที่ได้จากไปอย่ างส ง บแล้วบ้าง วแต่ก็ไม่มีญ าติมาติดต่อ จนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า ๑๐ กว่าปีแล้ว

ที่ทำหน้าที่ดูแลบุคคลเหล่านี้มา ทำให้ต้องเลิกอาชี พทำไก่สดส่งขายและมาช่วยภรรย ๅดูแลคนช ร าเหล่านี้

โดยทุกวันนี้มีสมาชิกที่เป็นคนช ร าเพิ่มเกือบ ๒๐ คนแล้ว แม้ว่าจะมีญ าติของบุคคลเหล่านี้ที่คอยส่งเ สี ยให้บ้างเหมือนกัน

แต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่ าอาห าร ค่ าอุ ปก รณ์ในการดูแล เนื่องจากหลายคนช่วยเหลือไม่สามารถดูแลตัวเองได้

ต้องนอนซ มอยู่บนเตียง จึงต้องคอยทำความสะอาดให้ตลอด

ทั้งนี้ถึงแม้จะเหนื่อยย ากลำบ ากเพียงใด ตนและครอบครอบครัวขออุทิศตนทำงานนี้เพื่อเป็นแบบอย่ างที่ดีของสังคมต่อไป

สำหรับท่านผู้ใจบุญ อย ากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลตามที่ลงไว้ได้เลยครับ หรือเพื่อความแน่ใจในความถูกต้อง

อย ากให้ติดต่อสอบถาม นายกล้า โทร ๐๘๓ ๕๕๙ ๐๕๒๖ หรือที่บัญชี 707 0 23408 2 คุณกล้า ศิริวัฒนธรรม

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *