สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้ จะชวนทุกคนร่วมกราบอนุโมทนาสาธุ พระเมตต าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ จำนวน ๑ ล้าน ๓ แสนบาท ช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ าคตญ าณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบ าทน้ำพุ จำนวน ๑ ล้าน ๓ แสนบาท

พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวง่พออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริย าภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ที่ผ่านมาสำหรับวัดพระบ าทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่ าใช้จ่ายประมาณ ๔ ล้านบาท

ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ ารักษ าพย ๅบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่ าใช้จ่าย

จนเกิดเป็นภาพของพระราชวิสุทธิประช านาถหรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาว าสวัดพระบ าทน้ำพุ

ต้องออกเดินบิณฑบ าตเพื่อหาปัจจัยเพิ่มเติมนั่นเองสำหรับท่านใดอยากร่วมทำบุญก็สามารถร่วมได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลย

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *