ຍ້ອນພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ປະຊາຊົນສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າດັ່ງຄອບຄົວ ທ້າວ ພົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ຄອບຄົວຕົວແບບການປູກພືດ ປະສົມປະສານ ບ້ານດົງບັງ ເມືອງເລົ່າງາມໄດ້ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ອົງຄະນະພັກແຂວງສາລະວັນວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ພົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວ ກັບ ນາງ ຄຳສະໄໝ ໃນປີ 1995, ມີລູກນຳກັນ 3 ຄົນ, ປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 5 ຄົນ, ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວໄດ້ຢືດຖື ອາຊີບປູກພືດແບບທຳມະຊາດ ດັ່ງເດີມ ພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ, ຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວໄລຍະນັ້ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ການໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂາດໆເຂີນໆ. ຈົນມາຮອດປີ 2008 ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ປະຊາຊົນສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍຖືເອົາການຜະລິດກະສິກໍາ ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍເຫັນໄດ້ຊ່ອງທາງ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນດີຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄອບຄົວຈຶ່ງຫັນມາເຮັດອາຊີບຄ້າຂາຍພືດກະສິກຳ, ເປັນຕົ້ນໝາກກ້ວຍ, ມັນຕົ້ນ, ຖົ່ວດິນ, ໝາກອຶ ແລະ ອື່ນໆ….ເພື່ອສົ່ງຂາຍຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງເຊັ່ນ: ເລົ່າງາມ; ສາລະວັນ; ປາກເຊ; ຊ່ອງເມັກ ແລະ ຕາມການ ສັ່ງຈອງຂອງລູກຄ້າ ເຫັນວ່າ ການຊື້-ຂາຍກໍພໍໄດ້ກໍາໄລເລັກໆໜ້ອຍໆ. ຊື້ຫຼາຍ ຂາຍກໍໄດ້ກຳໄລຫຼາຍ ຊື້ໜ້ອຍຂາຍກໍໄດ້ກຳໄລໜ້ອຍ ຂຶ້ນກັບການລົງທຶນ (ຕົ້ນທຶນການເກັບຊື້) ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນ ຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ກໍພໍຢູ່ພໍກິນ; ແຕ່ພໍຊື້ຂາຍມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ການຄ້າຂາຍບໍ່ຄ່ອຍດີ ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະກອບການເກັບຊື້ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ລາຄາພືດກະສິກໍາບໍ່ຄົງທີ່ ຂຶ້ນໆລົງໆ ໃນແຕ່ລະປີ. ພ້ອມນັ້ນ, ທືນຮອນ ແລະ ພາຫະຕົນເອງ ມີຈຳນວນຈຳກັດ ບໍ່ສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດໄດ້.

ທ້າວ ພົງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປູກພືດໃຫ້ຫຼາຍເປັນສິນຄ້າ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ ຫັນປ່ຽນອາຊີບ ໃໝ່ຈາກການຊື້-ຂາຍພຶດກະສິກຳ ຫັນມາປູກພືດກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ໃນປີ 2012 ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເລີ່ມປູກພືດກະສິກໍາ ພຽງແຕ່ 10 ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ; ໃຊ້ຕົ້ນທຶນທັງໝົດຈຳນວນ 100 ລ້ານກີບ, ນັບແຕ່ປີ 2014 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກພຶດອອກຕື່ມ ຈຳນວນ 13 ເຮັກຕາ; ລວມເປັນ 23 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ດີນເຊົ່າຈາກປະຊາຊົນໃນບ້ານ ຈຳນວນ 6 ເຮັກຕາ, ໄດ້ຫັນມາປູກພືດ 3 ຊະນິດເປັນຕົ້ນຕໍຄື: ປູກກ້ວຍ 18 ເຮັກຕາ, ມັນດ້າງ 3 ເຮັກຕາ, ມັນຕົ້ນ 2 ເຮັກຕາ.

.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປູກ ໝາກອຶ ຕາມຫວ່າງສວນກ້ວຍ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ: ການໄຖຄາດ, ພວນດິນ, ໃສ່ຝຸ່ນ, ການບົວລະບັດຮັກສາເຊັ່ນ: ຕັດແຕ່ງໃບ, ໃສ່ຝຸ່ນ, ແລ່ນທໍ່ລະບົບນໍ້າຢອດ, ເສຍຫຍ້າພວນດິນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດ. ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກຜົນຜະລິດ ກ້ວຍໄດ້ປະມານ 250 ລ້ານກີບ/ປີ, ມັນດ້າງ ໄດ້ປະມານ 70 ລ້ານກີບ/ປີ, ມັນຕົ້ນໄດ້ປະມານ 40 ລ້ານກີບ/ປີ ແລະ ໝາກອຶ ໄດ້ປະມານ 82 ລ້ານກີບ/ປີ. ສະຫຼຸບລາຍຮັບຈາກການຂາຍໃນແຕ່ລະປີ ຫຼັງຈາກຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກ,ປີ 2015 ມີລາຍຮັບປະມານ 60 ລ້ານກີບ, ປີ 2016 ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 75 ລ້ານກີບ, ປີ 2017 ມີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 80 ລ້ານກີບ, ປີ 2018 ມີ 150 ລ້ານກີບ ແລະ ປີ 2019 ເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ລ້ານກີບ. ລວມໃນ 5 ປີ ລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດປະມານ 665 ລ້ານກີບ. ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີໄດ້ປະມານ 133 ລ້ານກີບ/ປີ.

.

ຜົນສຳເລັດທີ່ກ່າວມານັ້ນ: ຍ້ອນແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ການນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກອົງການປົກຄອງ, ຂະແໜງການແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ການຊີ້ນຳ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ ວິຊາການ ແລະ ບວກໃສ່ຄວາມເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ອົດທົນ, ອົດອອມ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີແຜນການ ຂອງສະມຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຊາວສວນຜູ້ຜະລິດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫາກຜູ້ໃດ ມີຄວາມ ສົນໃຈ ຮັກມັກອາຊີບນີ້ ກໍ່ມາເອົາປະສົບການ ນຳຂ້າພະເຈົ້າໄດ້,ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ການປູກພຶດໃນຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຍັງພົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນຕົ້ນ: ການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ແຕ່ທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ບາງປີຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າ, ຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກຍັງບໍ່ທັນສູງ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງແຮງງານກໍບໍ່ພຽງພໍ.

ສຳລັບທິດທາງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຼາຍເນື້ອທີ່ປູກພືດຈຳນວນໜຶ່ງຕື່ມອີກ, ນໍາໃຊ້ກົນຈັກ ທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອທົດແທນແຮງງານຄົນ, ຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ປອດສານພິດ ນັ້ນເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

(ໂດຍ:ບຸນອູ້ມ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *