ເເຈ້ງການເຖີງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ, ທະຫານຕໍາຫຼວດພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນຊາບ

.

.

ຊ່ວງໄລຍະແຕ່ເດືອນ 11 ປີ 2020 ຫາ ເດືອນ 4 ປີ 2021 ຈະໄດ້ດຳເນີນການກຳສ້າງເສັ້ນທາງ ຜົ້ງສາລີ – ບຸນເໜືອ ຊ່ວງກມ: 29 + 000 ຫາ ກມ: 38 + 000

.

.

ດັ່ງນັ້ນ: ຈຶ່ງຈະໄດ້ດຳເນີນການປິດ – ເປີດເສັ້ນທາງການຈາລະຈອນເປັນໄລຍະ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດໄລຍະເວລາການເປີດເສັ້ນທາງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້

1. 9:30 – 10:00

2. 12:00 – 13:00

3. 14:30 – 15:00

4. 17:00 – 19:00

5. 21:00 – 08:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *