ລາຍງານຈາກ MAX UXO ໃຫ້ຮູ່ວ່າ ໃນອາທິດນີ້, ໜື່ງໃນທີມງານເກັບກູ້ລະເບີດແແມັກ ທີ່ໄດ້ທືນສະໜັບສະໜູນຈາກທາງ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ທາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ພົບລູກບົ່ມໃຫ່ຍຂະໜາດ 500 ປອນ ຫຼື 227 kg. ພົບລູກບົ່ມດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການກວດກູ້ເນື້ທີ່ດີນເພື່ອການກະສິກຳ ຢູ່ທີ່ບ້ານຊຽງດີ, ເມືອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ທີມງານໄດ້ຂຸດ ແລະ ກວດສອບ ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນຢ້າຍໄປສະຖານທີ່ທໍາລາຍທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ 💥ເພື່ອທໍາລາຍໃຫ້ປອດໄພ. ຂອບໃຈ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງທາງ MAG ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມາໂດຍຕະຫຼອດ.

This week, one of MAG’s clearance team funded by US Government in Xieng Khouang found a HUGE 500lb bomb. It was found during clearance of farm land in Xiengdi village, Phaxai district.

bomb was excavated, made safe and then moved to be destroyed at the central demolition site.

you U.S. Embassy Vientiane for supporting MAG’s work in Xieng Khouang province.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *