ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼຶອແດ່ແອັດມີ່ນ ເນໍີ່ອງຈາກວ່າຫຼານສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ໃຈ ເລົ່າ ອາຍຸ 18ປີ ຢູ່ບ້ານ ໂພນມີໄຊ ເມໍີອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໂດຍຊາຍແປກໜ້າ ອອກຈາກເຮໍີອນເວລາ6:00ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 1/11/2020 ໂດຍບໍ່ມີວີ່ແວວ ຕີດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ປີດເຄໍີ່ອງໂທລະສັບ. ສົງໄສວ່າອາດຈະຖໍີກລັກພາຕົວເພື່ອການຄ້າມະນຸດ.

ດັ່ງນັ້ນ. ຈຶ່ງງຢາກໃຫແອັດມີ່ນຊ່ອຍແຈ້ງການຕາມຫາບຸກຄົນ2ຄົນໃນຮູບນີ້.ຜູ້ຍີງແມ່ນ ຜູ້ຖໍີກລັກພາຕົວ. ຜູ້ຊາຍແມ່ນຄົນແປກໜ້າ. ຖ້າຫາກມີພົນລະເມືອງດີພົບເຫັນກະລຸນາແຈ້ງບໍ່ແສ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຈະສົມມະນາຄູນຢ່າງສົມກຽດ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມໄໝ້ຮ່ວມມືນຳສັງຄົມຊ່ວຍແຊໂພສນີ້.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 0305564551, 020 28574880, 020 22963929. 020 5564551 ຂໍຂອບໃຈ

ຜູ້ຊາຍທີ່ລັກ ນາງ ໃຈ ເລົ່າ ໄປ

.

.

.

ຕາມປະເພນີເຜົ່າມົ້ງ ເຖີງຊິລັກ ຫຼື ເຕັມໃຈໄປສ້າງຄອບຄົວນຳກັນ ຝ່າຍຊາຍກໍ່ຕ້ອງຈັດຄົນໄປລາຍງານໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຝ່າຍຍິງຮັບຮູ້ພາຍໃນ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກຕົກລົງໄປສ້າງຄອບຄົວນຳກັນແທ້ ແຕ່ຖ້າກາຍເປັນມື້ຂຶ້ນໄປສະແດງວ່າຖືກລັກພາຕົວໄປແນວທາງອຶ່ນ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *