ຊາວຍປະຊາສໍາພັນແດ່ທຸກທ່ານ. ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນດ່ວນ ມີເອກະສານອອກຊື່ ນາງອ້ອຍຈິນດາ

ເອກະສານອອກຊື່

ເງິນໃນກະເປົາ

ໂທຕິດຕໍ່ຜູ່ເກັບໄດ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *