ອີງຕາມບົດລາຍງານ ຂອງທ່ານນຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021 ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII, ໃນຄັ້ງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ນີ້ ມີບາງຕອນໃນບົດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການບໍລິຫານຫນີ້ສິນສາທາລະນະ ລັດຖະບານເຫັນໄດ້ສະພາບຫນີ້ສິນສາທາລະນະຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ມີຄວາມຫນັກຫນ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດແຜນແກ້ໄຂເປັນສະເພາະຫນ້າ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢ່າງຊັດເຈນໂດຍພະຍາຍາມຫຼຸດການຂາດດຸນງົບປະມານລົງແຕ່ລະປີ, ໄດ້ແຍກການຄຸ້ມຄອງຫນີ້ສິນອອກມາຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ໂດຍຢຸດຕິການກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ມາດຸນດ່ຽງລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ, ການກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດສາມາດກູ້ໄດ້ສະເພາະເພື່ອມາຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຕ່າງປະເທດທີ່ຄົບກໍານົດເທົ່ານັ້ນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານຍັງສາມາດຊໍາລະຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິຂອງຫນີ້ຕ່າງປະເທດ.

ການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ພາກປົກກະຕິປະຈໍາປີ 2020, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ວິທີການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນ ດ້ວຍຮູບແບບອ່ວາຍຫນີ້ 3 ແຈ ແລະ ການອອກພັນທະບັດ; ໄດ້ປະຕິບັດຜົນຂອງກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ມີໂຄງການຕ້ອງຫັກລົບມູນຄ່າຈໍານວນ 180 ໂຄງການ, ມູນຄ່າຫັກລົບ 1.861,59 ຕື້ກີບ ແລະ ຮອດທ້າຍປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສາມາດຫັກລົບໄດ້ 578,35 ຕື້ກີບ.

FM90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *