කඩදොර විහාරය
วัดกะฎะโทระวิหาร เป็นวัดที่อยู่ในเขื่อน โกตมะแล เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2519 ประเทศศรีลังกา เจอภัยแล้ง จึงได้มีการสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมา หมู่บ้านหลายหมู่บ้าน โอบล้อมด้วยภูเขาจึงเป็นพื้นที่ๆเหมาะสมในการสร้างเขื่อน นี้

วัดนี้ก็1ใน สิ่งที่ จมในเขื่อน พอน้ำ ลด ก็จะเห็น พระพุทธรูป องค์นี้ อย่างสง่า งาม ช่วงฝนตกก็จะ ทำให้จมลงในเขื่อน.

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

อารยธรรมใต้เขื่อน ที่ประเทศศรีลังกา วัดกะฎะโทระวิหาร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here