กล่าวกันว่า โลกมนุษย์เป็นสถานที่สร้างกรรมโดยเฉพาะ คนที่เกิดมาในโลกนี้ มิได้มาตัวเปล่าต่างมีบุญและบาปที่ทำไว้ในอดีต ติดตัวมาทุกคน ต่างกันแต่มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องตายกันทุกคน พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีในโลกมนุษย์ พระอรหันตสาวกก็ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานในโลกนี้

ผู้ที่จะไปตกนรกอเวจี ไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นอสุรกาย ก็ทำกรรมชั่วในโลกมนุษย์เช่นกัน  ฉะนั้น โลกมนุษย์ จึงเป็นศูนย์กลางเป็นต้นทางของจิตวิญญาณที่จะไปท่องเที่ยวในวัฏจักรอื่นต่อไป ลาภสักการะอันได้แก่ทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นสมบัตินอกกาย ตายแล้วเอาไปไม่ได้ มันเป็นเพียงของใช้สอยประจำโลกเท่านั้นเราตายไปมันก็ตกเป็นของคนอื่นเพื่อใช้สอยต่อไป ใครจะว่าเป็นของใครไม่ได้ทั้งนั้น

หลวงปู่บุดดาท่านเคยสั่งสอนไว้ว่า: “เราถูกคาดโทษ ถูกเตือนไว้แล้ว คือโทษแก่ เจ็บ ตาย จงรีบแก้ไขตัวเองเสียให้จงได้”

เราท่านทั้งหลายต่างไม่อาจอยู่หนือกฏเกณฑ์ ไม่อาจหนีความตายกันทั้งนั้น เราจึงควรที่จะนึกอยู่เสมอว่าเราจักต้องตายเหมือนกัน ควรสังเวชสลดใจ แล้วหันมาประกอบคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศลกันแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ เราท่านได้พบได้เห็นคนตายกันอยู่แทบทุกเมื่อ นับเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พบเห็นเช่นนั้น จึงเป็นโอกาสดี และเหมาะสมที่สุดที่เราท่านจะได้พิจารณา นึก คิดถึงตัวเราและเตรียมพร้อมก่อนหน้าความตายที่ยังมาไม่ถึง ท่านว่าอันนี้แหละเป็นทางที่ถูกต้อง ที่ดี มีความเข้าใจเมื่อถึงคราว จะได้มีความอดกลั้น บรรเทาความวิปโยคโศกเศร้าไปได้

เราท่านต่างเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมามาก นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดี ท่านว่าให้มีจิตใจตั้งมั่น ทำจิตใจให้ว่างเสียจากความยึดถือว่า ตัวกู ของกู และขอให้เราท่านได้เจริญภาวนากัมมัฏฐาน นึกถึงความตายด้วยจิตใจที่ซาบซึ้งติดเป็นนิสัยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติปัญญา พิจารณาจนมองเห็นความเป็นจริง ก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ ร้องไห้ด้วยประการใดๆ

การสร้างบุญนั้นทำได้หลายวิธี เราท่านก็เลือกเอาว่าเราอย่างไรจึงจะดี มีน้อยก็ทำแต่น้อย มีโอกาสเมื่อใดก็ขอจงอย่าละเลย

ข้างต้นเป็นความจริงที่ข้าพเจ้าได้รับฟังได้ค้นหามาจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายท่าน และนำมาเสนอให้เพื่อนกัลยาณมิตรได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตให้ถูกต้อง เหมาะสมมุ่งไปสู่การใช้ชีวิตที่แน่วแน่และมีชีวิตที่ดีในภพต่อไป ซึ่งข้อเท็จจริงระหว่างการรับกรรมตามวิบากกรรม การสร้างบุญการสะสมบุญนั้น  มีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ผูกพันธ์กัน และไม่ขัดแย้งกันแต่ประการใด .

ด้วยความเคารพ
#ใต้ร่มธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *