ພາຍຫຼັງສຽງຈົ່ມວ່າ ໃນການກໍານົດລາງວັນ ເລກ ສະລັບ ທີ່ໃບຫວຍ ແຕ່ ບໍ່ສາມາດຮັບລາງວັນ. ມື້ນີ້ ຫວຍພັດທະນາອອກມາ ອະທິບາຍແບບນີ້

ແຈ້ງການ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະ. ອ່ານຕາມນີ້ເລີຍເດີພີ່ນ້ອງ

.

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັບສົນ ແລະ ຖືກຈົ່ມວ່າ ຂໍໃຫ້ ຍົກເລີກ ໃບບິນດັ່ງກ່າວກ່ອນ, ເພາະຖ້າພິມໃສ່ ຕາມກົດໝາຍ ຖືວ່າ ຕ້ອງໄດ້ລາງວັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *