ชาวสะหวันนะเขต สปป.ลาว ช่วงนี้รอไปก่อนนะ ยังคงมาตรการ ไม่ให้เข้าเมืองมุกดาหารต่อไป จนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศคำสั่ง และ สะพานมิตรภาพไทย- ลาวแห่งที่ 2 (ยังปิด) ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ( ยกเว้น กรณีรถบรรทุกสินค้า และ ได้รับอนุญาต )

จังหวัดมุกดาหารยังคงมาตรการกับผู้กระทำความผิด ในการช่วยเหลือ

หรือนำพาให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ออกไปอีกตั้งแต่ 1 มิถุนายน #จนกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 21)

โดยมีใจความว่า ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้มีประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดในการช่วยเหลือ หรือนำพาให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


#หากพบว่ามีผู้ใดให้ความช่วยเหลือหรือนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


เนื่องจากในปัจจุบันยังปรากฎการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)ในต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสจะแพร่ข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรยังตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ ข้อ 7 (1) ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 37/ 2563 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ให้

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง การดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดในการช่วยเหลือ หรือนำพาให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสิ้นสุดประกาศดังกล่าววันที่ 31พฤษภาคม 2563 มีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *